GDPR – INFORMAČNÍ POVINNOST

Obec Podolí (dále jen Obec) zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů osobních údajů (občanů) v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů je zpracována na základě povinností uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

Obec zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelu zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen Nařízení č. 2016/679).

Obec, jako správce a zpracovatel osobních údajů , má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedlo vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sdělujeme kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Michaela Škrobánková
Telefon pověřence: 733 137 754
E-mail pověřence: skrobankova@hranickarozvojova.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:

Název: Obec Podolí
Sídlo: Podolí 33, Loučka, 756 44
IČ: 00635791
Zástupce: Vladimír Vašíček
Kontakt: ou_podoli@volny.cz, tel. 603 489 678
Datová schránka: zijard5